All Products >> مرمریت >>مرمریت آباده کرم طلایی

Product Details Price: 31000

مرمریت آباده کرم طلایی 

ضخامت این سنگ به اندازه 1.7سانتی متر می باشد برای ابعاد 40 طولی ، 50*50 ، 40*40 وسایر ابعاد مربوطه و برای نوع پله اندازه ضخامت آن  3.4 سانتی متر می باشد. این سنگ تنها مناسب برای نمای داخل ساختمان است و به هیچ وجه برای نمای بیرون توصیه نمی شود 

مرمریت آباده کرم طلایی

مرمریت آباده کرم طلایی 

(قیمت (متر مربعابعاد
3300040*40
3100040طولی
50*50
 53000پله
 25*40
 35*40
95000پله ضخامت 3.5